Опис досвiду роботи

Формування ключових компетентностей учнів  на уроках географії  шляхом використання проектної технології

Вступ

Педагогічна ідея – це повітря, у якому розправляє крила педагогічна творчість. В.Сухомлинський.

У сучасній українській освіті відбувається потужний процес пошуку і реалізації нових підходів до навчально-виховного процесу. Економічні, соціальні, екологічні зміни, інформатизація суспільства ставлять перед географічною освітою завдання, повʾязані з розвитком творчого мислення , продуктивної свідомої діяльності школярів як умови самореалізації в житті. А для цього мало отримати певну суму знань, учневі портібно осягнути складну науку самостійногь навчання, пошуку інформації, уміння застосовувати свої творчі здібності. Адже тільки творча особистість зможе сама обрати шлях у навчанні та реалізувати свій талант у практичній діяльності. Мета сучасної школи формування ключових компететностей- здатності школяра самостійно діяти в ситуаціії невизначеності під час розвязання актуальної для нього проблеми. Я впевнена, що географічні знання, які формуються у школі, повинні стати дієвим фундаментом практичної діяльності, а вміння – основою для формування ключових компететностей.

Видатний зарубіжний педагог К.Роджерс зазначив: «Не так важливо вчити дітей, потрібно створити ситуацію, у якій дитина просто не може не вчитися і робить це із задоволенням». Урок географії – це урок образного сприйняття світу як найбільш яскравого й доступного для дитини. Він змущує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість. Тому учителеві варто вибрати правильний шлях для структурної побудови уроку, що базується на алгоритмі:

 Зацікавленість    Здивування    Захоплення    Пізнання

Сучасні вимоги освітніх стандартів змушують нас, учителів, не тільки насичувати учнів інформацією , а й шукати шляхи практичного застосування її у повсякденному житті. Знання не заради знань, а знання  — для збагачення життєвого досвіду. Школа, що оновлюється , потребує таких педагогічних технологій, які б формували самостійну позицію учнів, розвивали дослідницькі й рефлексивні навички, формували б не просто вміння, а компетенції та реалізували принципи звязку навчання з життям.

Провідне місце серед таких технологій належить методу проектів. Проект визначається як комплекс дій, спеціально організованих учителем, самостійно виконується дітьми та завершується створенням продукту, що складається з обєкта діяльності та його усної або письмової презентації. Саме він є ефективним , оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дає можливість формувати  веь набір компететностей (інформаційну, соціальну, комунікативну, продуктивної творчої діяльності).

Саме тому, я працюю над проблемою : «Формування ключових компететностей учнів на уроках географії шляхом використання проектної технології». Вибір даної проблеми був невипадковим, бо нова парадигма освіти пропонує розглядати учня як мету, а не засіб. Відповідно обраній проблемі мною були визначені такі завдання:

 • Сприяти переорієнтації процесу навчання учнів географії на компететнісну основу;
 • Впроваджувати проектну технологію з метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії;
 • Підвищувати рівень осмислення навчального матеріалу;
 • Формувати навички дослідницької діяльності , розвивати критичне мислення;
 • Грамотно працювати з інформацією.

Реалізація проектної технології навчання дозволяє підвищити якість педагогічного процесу, рівень навчальних досягнень всіх учнів, забезпечує комфортність , емоційну задоволеність і соціальну адаптованість учнів, а також рівноправність стосунків в системі „учитель-учень” для розкриття, формування й реалізації інтелектуальних здібностей учнів:

 • Учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому;
 • Учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань;
 • Учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору;
 • Учень активний – учитель створює умови для розвитку активності;
 • Учень – субєкт навчання – учитель – партнер;
 • учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності.